Přihlášky a revize

Provádíme výchozí i periodické revize silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, které jsou prováděny dle platných norem kvalifikovaným revizním technikem.

Přihlášky a revize odběrných míst

Zajišťujeme revize odběrného místa pro osazení elektroměru a potvrzení přihlášky k odběru elektrické energie pro rozvodné závody.
Nabízíme projednání nových žádostí a žádostí o zvýšení příkonu u rozvodných podniků; účinnou pomoc při jednání s rozvodnými závody; změny jističů, sazeb a umístění elektroměrů; kontrolu, úpravy a revize přípojek odběrných míst tak, aby odpovídaly připojovacím podmínkám, stanovenými PRE a ČEZ pro osazení elektroměru (nesplnění těchto podmínek je důvodem k nepřipojení odběrného místa).
Potvrzujeme a vystavujeme přihlášky pro odběrná místa, přihlášky a revize odběrných míst PRE a ČEZ.
Při předložení této výchozí revize elektro a přihlášky Vám bude osazen elektroměr.

Revize elektroinstalací

Provádíme revize elektroinstalací dle platných norem: ČSN 331500:1991, ČSN 332000-6 ed.2:2017 a nařízení vlády č. 190/2022 Sb., jejichž cílem je zajistit ochranu před úrazem elektrickým proudem, požárem nebo výbuchem, vyvolaným elektrickou instalací.

Proč provádět revize elektroinstalací?

  •  jsou jedním z dokladů, požadovaných při kolaudaci staveb
  • patří mezi základní podmínky pro certifikaci ISO
  • vyžadují to normy i legislativa, a pokud nemáte platné revize elektro, hrozí vám důrazný postih za nedodržení zákona
  • zabráníte zbytečnému úrazu, požáru, újmě na zdraví nebo usmrcení
  • zamezíte problémům s pojistným plněním v případů požáru či úrazu elektrickým proudem

Provádíme tyto druhy revizí:

Výchozí – při prvním uvedení zařízení do provozu nebo jeho celkové rekonstrukci
Pravidelné – periodicky opakované revize zařízení
Mimořádné – po úpravě nebo opravě elektroinstalace